U myšlenky kořenové čistírny (kořenová čistička) nabízíme kompletní servis od prvotní nezávazné konzultace, přes projekt a vyřízení potřebných povolení, až k finální realizaci a uvedení do provozu. Projektování kořenovek se věnujeme od vysoké školy a komerčně pak roku 2007. Stavby provádíme ad roku 2010.

Možnosti nakládání s odpadní vodou jsou dané současnou legislativou. Poslední legislativní úprava vodního zákona je provedena zákonem č. 20/2004 Sb., který mění vodní zákon č. 254/2001 Sb. Tento zákon stanovuje způsoby vypouštění přečištěných OV, četnost odebírání vzorků a další případná doplnění dle konkrétních situací. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod nám udává ukazatele a hodnoty koncentrací zbytkového znečištění ve vypouštěných přečištěných OV do kanalizací a vod povrchových. Zasakování přečištěných OV do vod podzemních nemá předepsané ani jinak závazně stanovené hodnoty pro vypouštění přečištěných OV a případné stanovení odtokových koncentrací je zcela na dotčeném vodoprávním úřadu a příslušném správci povodí. Na zasakování přečištěných OV pamatuje pouze vodní zákon č.20/2004 Sb., který povoluje zasakování do vod podzemních pouze u individuální výstavby v rozsahu RD, nebo rekreačního objektu. V současné době se připravuje novela, která rozšiřuje možnosti zasakování do vod podzemních i z dalších objektů, které budou mít charakter odpadních vod totožný s odpadními vodami z obytné zástavby.

Pro případné povolení zasakování je nutné vypracování odborného hydrogeologického posudku (autorizovaný hydrogeolog), který posoudí možnosti předmětné lokality s ohledem na možné ohrožení jakosti podzemních vod a existenci stávajících jímacích objektů pro pitnou vodu. Dále se stanoví propustnost dotčeného půdního profilu a navrhne se druh zasakovacího objektu (vsakovací objekt, vsakovací zakrytý příkop, závlaha OV).

Při vypouštění do vod povrchových je potřeba souhlas správce vodního toku, kterého zajímá hlavně charakter výtokového objektu a příslušného správce povodí, kterého zajímá vliv vypouštěných OV na jakost dotčeného vodního toku.

Zájemcům, kteří si chtějí kořenovku postavit sami, nabízíme pomoc ve smyslu dodání jednotlivých částí, jako např. septik, regulační šachta, veškeré potrubí, hydroizolační folii, příruby pro prostupy folie apod… K tomu je samozřejmostí konzultace (návod) k instalaci. Ke každému zákazníkovi přistupujeme zcela individuálně, žádný postup, nebo výběr provedených prací není předem daný, lze se dohodnout např. jen na dokončovacích (odborných) pracech s tím, že jednotlivé výkopy si investor provede ve vlastní režii.

Pro každou realizaci zhotovujeme položkovou nabídku, obsahující veškeré požadované materiály a práce na celou kořenovou čističku, kde lze položky pružně přidávat i vypouštět, dle situace na stavbě.