Stavba přírodního jezírka tvoří celoročně funkci estetického zahradního prvku s možným využitím k sezónnímu koupání. Princip přírodního jezírka spočívá ve funkci vlastního čištění pomocí mokřadní vegetace žijící v mělké litorální zóně po okrajích jezírka. Na základě vytvoření vyváženého systému čištění vody v biotopu je potřeba vhodný poměr ploch čistící zóny a hluboké zóny. Pro vysokou účinnost samočištění biotopu a tím soběstačnost přírodě blízkého stavu, s minimálním provozním nákladem, je čistící zóna ku hluboké v poměru přibližně od 70% ku 30%, až k poměru od 50% ku 50%. Platí obecně rovnice, že poměr čistící a koupací zóny může být menší, při celkové větší ploše jezírka, kdy při větším objemu vody je vlastní schopnost pročištění pro biotop snažší. S tím související je pohyb vody, aby se mezi čistící a koupací zónou mísila. Cirkulační čerpadlo je na výtoku příjemné spojit s vodopádam, který rozpohybuje energii na zahradě.

Jezírko, zahradní nebo okrasné je jednoduchá zemní stavba, na základě podrobné projektové dokumentace existuje možnost realizace stavby svépomocí. Pro některá jezírka se nepoužívá žádná další technologie, jako nucené filtrování, nebo využití přidané chemie, tím stavba není dotována vnější energií. Vyjma běžných údržbových prací je jezírko bez dalších provozních nákladů.

Pokud je v zájmu postavit koupací jezírko, nebo pro chov Koi kapříků, podporu biologické filtrace doporučujeme. Je nutné pro lepší kvalitu a udržitelnost průzračné vody provést rozpohybování celého objemu v úrovni hladiny i dna. Používáme k tomu vlastní ověřený sofistikovaný způsob, kdy jsou čerpadla umístěna mimo jezírko a nepřekážela při koupání. Vlastní technologii pak umísťujeme maskovaně, pod mola, za keře, zástěny, nebo i do různých přístřešků, chlívků apod…

Čistota vody je založena na poměru ploch čistící a hluboké zóny.  Funkce je zaručena při optimálních podmínkách (jako správné oslunění, osázení, použití vhodných materiál, atd.. ) od ploch nad 80 m2. Hloubka je volitelná, doporučuje se zpravidla kolem 2-3 m v koupací části. Obecně platí, že čím je větší jezírko (např. kolem 300 m2) tím je efektivnější a stálejší schopnost čištění. Pro tvary jezírka neplatí prakticky žádné omezení, lze se přizpůsobit danému místu. Jezírko je osázeno vodními a mokřadními rostlinami tvořícími vodní biotop v počtu cca 4-6 rostlin na m2.

Jezírko je prováděno s nepropustným podkladem. Použité izolace mohou být na přírodní bázi jako těsnící jíly nebo běžné hydroizolační folie.  Další použité materiály jsou: kačírek v litorální zóně a dřevěné zábrany (dubové fošny) na rozhraní jednotlivých zón. Do jezírek je možné přivádět dešťovou vodu od domu, jezírko se poté opatřuje vsakovacím objektem. Tento způsob je výhodný pro likvidaci dešťových vod a zároveň slouží k doplnění objemu vody v jezírku.

V některých případech je možnost litorální (čistící) zónu vytvořit mimo koupací část s využitím nuceného oběhu vody pomocí čerpadla. Vznikají tím vlastně dvě jezírka, kdy jedno vodu čistí a druhé slouží ke koupání. Tento způsob je v západní Evropě využíván např. u veřejných koupališť.

Jedna z možností je vytvoření dvou koupacích zón. Jedné mělké zóny ke koupání “dětské” a druhé klasické hlubší “pro dospělé”.

Variabilita jezírek z hlediska tvaru, způsobu provedení (zejména výběrem mokřadních rostlin, vytvoření doplňků v podobě mola, schůdků, pláží, lagunek, vodopádu, apod.) je nekonečná a odvislá od fantazie investora a zkušeností projektanta.